FAQ

Karijernog savetnika možete kontaktirati mejlom na fond.karijera@nitra.gov.rs ili telefonom na 011/3112761.

Prema Ugovoru o stipendiranju, stručna praksa se obavlja po završetku stepena studija za koji se dobije stipendija, kao i ugovorna obaveza rada u Republici Srbiji u periodu od 10 meseci, koja se računa od dana završetka stepena studija za koji se dobije stipendija.

Realizaciju prakse je moguće odložiti ukoliko stipendista upiše sledeći nivo studija ili ako iz ličnih ili zdravstvenih razloga nije u mogućnosti da realizuje stručnu praksu.

Stručna praksa je plaćena. Mesečna naknada je jednaka za sve stipendiste i iznosi 40.000 RSD.

Obavljanje stručne prakse traje najamanje 3 meseca, a može se produžiti maksimalno do 9 meseci.

Produžava se u saglasnosti sa institucijom/ustanovom u kojoj se praksa obavlja i to uz posredovanje karijernog savetnika Fonda.

Stipendisti koji su već zaposleni ili se zaposle pre početka realizacije stručne prakse biće izuzeti od njene realizacije.

Za stipendiste koji su u radnom odnosu važiće ugovorna obaveza rada u Republici Srbiji od 10 meseci u periodu od godinu dana, odnosno jednakom periodu stipendiranja, u skladu sa važećom Odlukom o obrazovanju Fonda.

Ukoliko stipendista ostvari zaposlenje ili stručnu praksu u javnom sektoru po nekom drugom osnovu, uz odgovarajući dokaz smatra se da je ispunio ugovornu obavezu.

Praksu može da pronađe stipendista i o tome obavesti karijernog savetnika Fonda, koji potom posreduje u realizaciji prakse. Praksa mora da odgovara stečenom zvanju stipendiste.

Stipendista može promeniti vrstu posla koju obavlja u dogovoru sa mentorom, a uz saglasnost organa i Fonda.

Obavljanje pripravničkog staža može da se računa kao ispunjenje ugovorne obaveze, ukoliko se pripravnički staž obavi u javnom sektoru, uz priloženi odgovarajući dokaz. Takođe, ova stručna praksa može da se računa kao deo ili ispunjenje pripravničkog staža u celosti ukoliko se realizuje u ustanovi predviđenoj za obavljanje pripravničkog staža i koja ispunjava određene uslove.

Za svaki potpisani Ugovor o stipendiranju potrebno je ispuniti zasebne ugovorne obaveze. Stoga, potrebno je obaviti dve stručne prakse (obe u minimalnom trajanju od 3 meseca) ili ostvariti zaposlenje u Republici Srbiji u periodu od 20 meseci.

Nakon ugovaranja početka prakse, pored naziva ustanove, potrebno je dostaviti sledeće podatke na mejl adresu fond.karijera@nitra.gov.rs:

PIB ustanove, matični broj ustanove, kontakt telefon, kontakt mejl i ime i prezime kontakt osobe ustanove (bilo bi poželjno da kontakt osoba bude neko iz pravne službe).

Ne, Fond ne šalje ugovor ustanovi direktno, već šalje podatke stipendista direkciji Nacionalne službe za zapošljavanje, nakon čega direkcija prosleđuje podatke filijalama. Filijale nakon toga kontaktiraju ustanovu na kontakt mejl/telefon koji dostavlja stipendista.

Fond šalje spisak stipendista Nacionalnoj službi za zapošljavanje svakog petka, a rok za realizaciju ugovora je do kraja naredne sedmice. Ukoliko Vas institucija/ustanova ne kontaktira povodom potpisivanja ugovora u roku od 5 dana, molimo Vas da nam se javite na mejl: fond.karijera@nitra.gov.rs.

Ukoliko Vas institucija/ustanova kojim slučajem nije obavestila o približavanju isteka trojnog ugovora potpisanog na tri meseca, potrebno je da se javite našem karijernom savetniku na mejl fond.karijera@nitra.gov.rs 2.5 meseca nakon potpisivanja prvog ugovora. Takođe, potrebno je naglasiti na koliko meseci biste produžili ugovor.

Ne, stipendista ima pravo da se opredeli da li želi produžetak prakse, pošto je ugovorna obaveza odrađivanje prakse u minimalnom periodu od 3 meseca, a svaki dodatni mesec je mogućnost za usavršavanje profesionalnih veština i potencijalno zaposlenje. Ukoliko, pak, iz bilo kojih razloga, stipendista ne može ili ne želi da nastavi praksu, to je potpuno u redu.

Predlažemo produžetak od 6 meseci, što se u svakom trenutku može prekinuti, bez ikakvih sankcija, osim što će naknada biti isplaćena samo za onaj period za koji je stručna praksa obavljena.

Praksa se može produžiti najmanje za 1 mesec, ali isto tako i za 2, 3, 4 meseca ili 5 meseci.

Prvi potpisani ugovor se može aneksirati samo jednom.

Satnica se realizuje u dogovoru sa mentorom institucije ili ustanove, što znači da su za izveštaj bitni radni dani, a ne sati.

Kada istekne mesec dana od realizacije stručne prakse, dodeljeni mentor je dužan da do 10. u narednom mesecu pošalje izveštaj o prisutnosti (forma se dobija uz primerak trojnog ugovora), kako bi sredstva bila uplaćena na račun. Za ovu namenu, Nacionalna služba za zapošljavanje otvara stipendisti namenski račun u Banci Poštanskoj štedionici. Nakon slanja i pristizanja izveštaja u filijalu službe, otprilike nakon nedelju dana, stipendista odlazi do banke ili pošte sa ličnom kartom, gde službenik potvrđuje identitet, obaveštava o iznosu na računu i uzima podatke kako bi se izradila platna kartica.

Iznos naknade zavisi od toga kada je ugovor potpisan. Ukoliko je, na primer, potpisan 11.08. sabiraju se radni dani do kraja meseca, pa se manji iznos isplaćuje za taj mesec, do preostalog dela se dolazi na kraju prakse koja se završava 11. dana tog meseca kada se dobija pun iznos.