FAQ

Конкурс за награђивање ученика средњих школа се не односи на школску, већ на календарску годину у којој је резултат постигнут. Конкурс за награђивање ученика који су освојили награде на такмичењима одржаним 2023. године биће расписан 2024. године.

Конкурс за доделу награда ученицима је предвиђен само за ученике који су у време освајања награде били ученици од 1. до 4. разреда средње школе. https://euprava.gov.rs/kontakt

Потребно је да пошаљете фотокопију своје личне карте или други документ у коме су наведени ЈМБГ и адреса пребивалишта.

Можете послати фотокопију Уверења о држављанству коју не морате оверавати. Битно је да Уверење о држављанству није старије од шест месеци, у складу са условима Конкурса.  

Фонд за младе таленте може прибавити Уверење о држављанству уместо Вас, али је неопходно да у оквиру пријаве на Конкурс пошаљете изјаву којом дајете сагласност да се прибаве подаци из службене евиденције (образац изјаве се налази на званичној интернет презентацији Фонда - www.fondzamladetalente.gov.rs у оквиру конкурсне документације). За малолетне кандидате изјаву потписује родитељ/старатељ.

Не, потребно је доставити Уверење о држављанству које није старије од шест месеци.

По овом Конкурсу кандидат може бити награђен само једном наградом и то за најбољи постигнут резулат у највишем рангу вишеетапног тамичења. Међутим, најбоље је да у обавезном обрасцу за конкурисање наведете сва такмичења и приложите све потврде, а стручна Комисија ће одлучити које такмичење ће се узети у обзир и наградити. 

За награђивање резултата у области музичке и балетске уметности, поред Календара такмичења и смотри ученика средњих школа Министарства просвете, примењују се и Стандарди за рангирање такмичења у земљи и иностранству које је усвојио Фонд за младе таленте.

Овај Конкурс не односни се на следећа такмичења: смотре, турнире, ревије талената, дружине, секције, изложбе, конкурсе, квизове, купове, лиге и друге ваннаставне активности.

Сва обавезна документација доставља се путем поште или се непосредно предаје у писарницу Управе за заједничке послове републичких органа, на следећу адресу:

Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Немањина 22-26, 11000 Београд

Конкурсна документација се предаје на писарницу Министарства науке, технилошког развоја и иновација или се шаље поштом (обичном поштом, пошиљком са потврђеним уручењем - “А” и “АА”, пост експрес, курирском службом, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом приспе на писарницу Министарства науке, технилошког развоја и иновација у предвиђеном року за конкурисање. 

Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком “R” и бројем пошиљке) која је предата у пошти у предвиђеном року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање).

Није могуће уплатити накнаду на текући рачун родитеља/старатеља. Неопходно је да кандидат има отворен динарски текући рачун на своје име.

Износ награде зависи од тога да ли је такмичење републичко или међународно, односно ког је ранга/нивоа и које место је освојено. Награде су у износу од 20 000 до 200 000 динара по кандидату, а износи за сваки ниво/ранг такмичења се одређују Одлуком Фонда за младе таленте за сваки Конкурс. 

Према Уговору о стипендирању, корисник стипендије је дужан да заврши целокупне студије, иако је прималац стипендије само за једну годину тих студија.

Не, уколико промену факултета, односно смера, претходно не одобри Фонд за младе таленте као давалац стипендије.

Потребно је доставити копију уверења/дипломе о завршеним студијама оверену у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) и доказ о тренутном радном статусу. 

Уколико сте примили стипендију Фонда за студије у Србији, треба да доставите оверено Уверење о завршеним студијама. Уколико сте примили стипендију Фонда за студије у иностранству, треба да доставите оверену копију уверења/дипломе о завршеним студијама и превод уверења који је оверен печатом судског тумача. 

Оверена фотокопија уверења о завршеним студијама/дипломе која није издата од стране високошколске установе у Републици Србији и није написана службеним језиком Републике Србије се оверава у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14, 22/15 и 87/18), односно код јавног бележника, у судовима, општинским управама или у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије. 

За оверу копије документа који је издат на службеном језику друге земље неопходно је да се у неку од наведених институција надлежних за оверу потписа, рукописа и преписа поднесе копија дипломе/уверења која се оверава, оригинал диплома/уверења на увид и оверен превод судског тумача.

 • Уколико сте незапослени, потребно је да доставите потврду из Националне службе за запошљавање (потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање није доказ о извршењу уговорне обавезе уколико сте незапослено лице).


 • Уколико сте наставили студије, потребно је да доставите потврду о упису на текућу школску годину – уколико су у питању студије у иностранству, поред оригинал потврде о упису, неопходно је да доставите и превод тог документа оверен печатом судског тумача.


 • Уколико сте запослени или радно ангажовани, потребно је да доставите:

  • потврду послодавца (где су наведени сви релевантни подаци у вези са запослењем – тип уговора, датум почетка рада, датум престанка рада, лични подаци – име, презиме и датум рођења, пословно име фирме, седиште фирме и радно место; потврда треба да садржи време и место издавања, печат и потпис овлашћеног лица) или

  • фотокопију уговора оверену у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) на основу ког сте запослени, односно радно ангажовани или

  • оверену копију решења Агенције за привредне регистре о оснивању фирме и оригинал или оверену копију потврде Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО)


  Потврда о тренутном радно-правном статусу се Фонду доставља једном годишње или чешће, уколико долази до промене статуса и док се не испуни уговорна обавеза рада у Републици Србији или период који проведете на евиденцији лица која траже посао Националне службе за запошљавање Републике Србије, у складу са обавезама из Уговора о стипендирању.

Документа се достављају поштом или непосредно предају у писарницу Управе за заједничке послове републичких органа, на адреси: Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, 11070 Београд. На коверти испод адресе обавезно je написати Фонд за младе таленте Републике Србије. 

Уз документа за правдање стипендије обавезно је доставити и пропратни акт у ком је потребно навести име, презиме, датум рођења и сврху достављања документације (правдање стипендије за школску годину за коју је добијена стипендија). Уколико имате више закључених уговора, за сваки уговор треба посебно достављати потврду о радно–правном и/или академском статусу и боравишту уз пропратни акт.

Образац пропратног акта можете преузети овде.

Пропратни акт без достављене прописане документације у прилогу се не сматра извршењем уговорне обавезе!

Обавезни сте да обавестите Фонд о промени личних података и контакта. Уколико сте променили:

  адресу пребивалишта, потребно је да доставите копију личне карте (уколико је лична карта чипована, потребно је да доставите примерак очитане личне карте, како би могла да се види нова адреса пребивалишта)

  презиме, потребно је да доставите фотокопију извода из матичне књиге венчаних

  број телефона или адресу електронске поште, потребно је да нас о томе обавестите путем мејла на адресу fond@nitra.gov.rs

Уколико стипендиста има закључен Уговор о стипендирању по претходним Конкурсима, а ове године оствари право на стипендију за студенте завршних година, примењује се кумулативна уговорна обавеза, након што се прво испуни уговорна обавеза плаћене стручне праксе.

Можете нам се обратити са захтевом да Вам се изда Потврда о извршеним уговорним обавезама, на адресу fond@nitra.gov.rs

Нажалост, ретроактивна израда плакета није могућа. Можемо Вам израдити потврду да сте били наш стипендиста. Захтев за израду потврде нам можете послати мејлом на адресу fond@nitra.gov.rs