FAQ

Фонд стипендира студенте завршних година основних академских студија и студенте завршних година мастер студија.

Пример: Уколико наставни план студија траје 3 године, можете аплицирати за 3. годину студија, која је уједно и завршна година.

Фонд стипендира студенте завршних година основних академских студија и завршних година мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија.

Уговор о стипендирању не садржи одредбе које спречавају стипендисте да истовремено буду и запослени.

Студенти основних и интегрисаних академских студија рангирани су на заједничкој ранг листи, али је за основне студије услов за пријаву до навршених 25 година, а за интегрисане и мастер академске студије до навршених 27 година.

Уколико се и друга стипендија исплаћује из буџета Републике Србије, морате се определити само за једну стипендију.

Можете конкурисати за обе стипендије, али не можете примати и једну и другу, с обзиром да се обе стипендије исплаћују из буџета Републике Србије. То значи да се једне стипендије морате одрећи пре потписивања Уговора.  

Неопходно је да се даваоцу стипендије, у овом случају Министарству просвете, обратите за захтевом за одрицање.

Потребно је доставити:

  • Потврду о упису на завршну годину основних или интегрисаних академских студија факултета са универзитета чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину.  Потврда обавезно треба да садржи степен студија, назив студијског програма, дужину трајања студија и укупан број ЕСПБ бодова уписаног студијског програма и

  • Документ Факултета којим се потврђује да су положени сви испити са претходних година студија до тренутка пријаве на конкурс, а која треба да садржи остварену просечну оцену и број остварених ЕСПБ бодова, односно податак да су испуњене све обавезе за упис на завршну годину основних или интегрисаних академских студија, као и информацију колико семестара трају студије.

Потребно је доставити:
  • Оригинал потврду о упису на завршну годину мастер академских студија факултета са универзитета чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину, која обавезно треба да садржи степен студија, назив студијског програма, дужину трајања студија и укупан број ЕСПБ бодова уписаног студијског програма

  • Диплому или уверење о завршеним основним академским студијама са просечном оценом

  • Оригинал потврду да су положени сви испити са прве године мастер академских студија са наведеним бројем остварених ЕСПБ бодова, односно да су испуњене све обавезе за упис на завршну годину мастер академских студија

И један и други вид потврде је валидан. На факултету вам могу издати потврду са положеним испитима уз остварен број бодова који не може бити мањи од 60 ЕСПБ по години, или на потврди може бити написано да сте положили све испите са претходних година студија.

Довољан је документ са укупним бројем ЕСПБ поена, просечном оценом и потврдом да су положени сви испити из претходних година.

Можете приложити само једну потврду уколико се на њој налазе сви потребни подаци, а то су: степен студија, студијски програм, колико семестара/година трају студије које похађате, да сте уписани на завршну годину студија и податак да сте положили све испите из претходних година студија са просечном оценом.

Није битно колико је стара потврда све док садржи све потребне информације наведене у тексту Конкурса.  

Просечна оцена се рачуна само са основних академских студија.

Електронском пријавом преко услуге еТаленти омогућено је да се сви лични подаци аутоматски попуњавају са налога на Порталу еУправа, тако да овај вид документа није потребан при пријављивању на Конкурс.

Ова поља се односе на академске студије које тренутно похађате.

У питању је Јединствени образовни број. Ово поље није обавезно попунити за успешну пријаву на Конкурс. Уколико Вас занима овај податак, можете га пронаћи на свом е-студент профилу.

Пријаву је могуће попунити само једном, а након изласка Прелиминарне ранг листе имаћете прилику да поднесете жалбу уколико мислите да је то потребно. Зато Вас још једном подсећамо да пажљиво попуњавате пријаву.

Примедбе и допуне документације могуће је послати у току жалбеног периода, а након објављиваља Листе прелиминарних резултата. 

У зависности од висине средстава у Буџету Републике Србије за 2024. годину и у складу са Одлуком о образовању Фонда, биће утврђен број стипендија и висина новчаног износа стипендије.

Након потписивања Уговора почиње исплата стипендија у 10 месечних рата, по динамици коју одреди Фонд и која је наведена у Уговору о стипендирању.

Фонд исплаћује стипендију за 10 наставних месеци, невезано за рок завршетка студија кандидата.

Студенти који закључе Уговор о стипендирању имају обавезу да по завршетку студија обаве плаћену стручну праксу у органима јавне управе или институцијама чији је оснивач Република Србија у трајању од минимум 3 месеца, а максимум 9 месеци.

Уговорна обавеза почиње када добитник стипендије заврши студије за коју је добио стипендију. Потребно је да се стипендиста пријави у Националну службу за запошљавање.

Реализацију праксе је могуће одложити уколико стипендиста упише следећи ниво студија или ако из личних или здравствених разлога није у могућности да реализује стручну праксу.

Стручна пракса је плаћена. Месечна накнада је једнака за све стипендисте и износи 40.000 РСД.

Обављање стручне праксе траје најамање 3 месеца, а може се продужити максимално до 9 месеци.

Продужава се у сагласности са институцијом/установом у којој се пракса обавља и то уз посредовање каријерног саветника Фонда.

Стипендисти који су већ запослени или се запосле пре почетка реализације стручне праксе биће изузети од њене реализације.

За стипендисте који су у радном односу важиће уговорна обавеза рада у Републици Србији од 10 месеци у периоду од годину дана, односно једнаком периоду стипендирања, у складу са важећом Одлуком о образовању Фонда. 

Уколико стипендиста оствари запослење или стручну праксу у јавном сектору по неком другом основу, уз одговарајући доказ сматра се да је испунио уговорну обавезу.

Праксу може да пронађе стипендиста и о томе обавести каријерног саветника Фонда, који потом посредује у реализацији праксе. Пракса мора да одговара стеченом звању стипендисте. 

Стипендиста може променити врсту посла коју обавља у договору са ментором, а уз сагласност органа и Фонда.

Обављање приправничког стажа може да се рачуна као испуњење уговорне обавезе, уколико се приправнички стаж обави у јавном сектору, уз приложени одговарајући доказ. Такође, ова стручна пракса може да се рачуна као део или испуњење приправничког стажа у целости уколико се реализује у установи предвиђеној за обављање приправничког стажа и која испуњава одређене услове.