FAQ

Konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola se ne odnosi na školsku, već na kalendarsku godinu u kojoj je rezultat postignut. Konkurs za nagrađivanje učenika koji su osvojili nagrade na takmičenjima održanim 2023. godine biće raspisan 2024. godine.

Konkurs za dodelu nagrada učenicima je predviđen samo za učenike koji su u vreme osvajanja nagrade bili učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. https://euprava.gov.rs/kontakt

Potrebno je da pošaljete fotokopiju svoje lične karte ili drugi dokument u kome su navedeni JMBG i adresa prebivališta. https://euprava.gov.rs/kontakt

Možete poslati fotokopiju Uverenja o državljanstvu koju ne morate overavati. Bitno je da Uverenje o državljanstvu nije starije od šest meseci, u skladu sa uslovima Konkursa.

Fond za mlade talente može pribaviti Uverenje o državljanstvu umesto Vas, ali je neophodno da u okviru prijave na Konkurs pošaljete izjavu kojom dajete saglasnost da se pribave podaci iz službene evidencije (obrazac izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda - www.fondzamladetalente.gov.rs u okviru konkursne dokumentacije). Za maloletne kandidate izjavu potpisuje roditelj/staratelj.

Ne, potrebno je dostaviti Uverenje o državljanstvu koje nije starije od šest meseci.

Po ovom Konkursu kandidat može biti nagrađen samo jednom nagradom i to za najbolji postignut rezulat u najvišem rangu višeetapnog tamičenja. Međutim, najbolje je da u obaveznom obrascu za konkurisanje navedete sva takmičenja i priložite sve potvrde, a stručna Komisija će odlučiti koje takmičenje će se uzeti u obzir i nagraditi.

Za nagrađivanje rezultata u oblasti muzičke i baletske umetnosti, pored Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola Ministarstva prosvete, primenjuju se i Standardi za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu koje je usvojio Fond za mlade talente.

Ovaj Konkurs ne odnosni se na sledeća takmičenja: smotre, turnire, revije talenata, družine, sekcije, izložbe, konkurse, kvizove, kupove, lige i druge vannastavne aktivnosti.

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se putem pošte ili se neposredno predaje u pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na sledeću adresu:

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati:

“Fond za mlade talente - Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2022. godine”

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva nauke, tehniloškog razvoja i inovacija ili se šalje poštom (običnom poštom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem - “A” i “AA”, post ekspres, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Ministarstva nauke, tehniloškog razvoja i inovacija u predviđenom roku za konkurisanje.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom “R” i brojem pošiljke) koja je predata u pošti u predviđenom roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

Nije moguće uplatiti naknadu na tekući račun roditelja/staratelja. Neophodno je da kandidat ima otvoren dinarski tekući račun na svoje ime.

Iznos nagrade zavisi od toga da li je takmičenje republičko ili međunarodno, odnosno kog je ranga/nivoa i koje mesto je osvojeno. Nagrade su u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 dinara po kandidatu, a iznosi za svaki nivo/rang takmičenja se određuju Odlukom Fonda za mlade talente za svaki Konkurs.

Prema Ugovoru o stipendiranju, korisnik stipendije je dužan da završi celokupne studije, iako je primalac stipendije samo za jednu godinu tih studija.

Ne, ukoliko promenu fakulteta, odnosno smera, prethodno ne odobri Fond za mlade talente kao davalac stipendije.

Potrebno je dostaviti kopiju uverenja/diplome o završenim studijama overenu u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18) i dokaz o trenutnom radnom statusu.

Ukoliko ste primili stipendiju Fonda za studije u Srbiji, treba da dostavite overeno Uverenje o završenim studijama. Ukoliko ste primili stipendiju Fonda za studije u inostranstvu, treba da dostavite overenu kopiju uverenja/diplome o završenim studijama i prevod uverenja koji je overen pečatom sudskog tumača.

Overena fotokopija uverenja o završenim studijama/diplome koja nije izdata od strane visokoškolske ustanove u Republici Srbiji i nije napisana službenim jezikom Republike Srbije se overava u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18), odnosno kod javnog beležnika, u sudovima, opštinskim upravama ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

Za overu kopije dokumenta koji je izdat na službenom jeziku druge zemlje neophodno je da se u neku od navedenih institucija nadležnih za overu potpisa, rukopisa i prepisa podnese kopija diplome/uverenja koja se overava, original diploma/uverenja na uvid i overen prevod sudskog tumača.

 • Ukoliko ste nezaposleni, potrebno je da dostavite potvrdu iz Nacionalne službe za zapošljavanje (potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje nije dokaz o izvršenju ugovorne obaveze ukoliko ste nezaposleno lice).


 • Ukoliko ste nastavili studije, potrebno je da dostavite potvrdu o upisu na tekuću školsku godinu – ukoliko su u pitanju studije u inostranstvu, pored original potvrde o upisu, neophodno je da dostavite i prevod tog dokumenta overen pečatom sudskog tumača.


 • Ukoliko ste zaposleni ili radno angažovani, potrebno je da dostavite:

  • potvrdu poslodavca (gde su navedeni svi relevantni podaci u vezi sa zaposlenjem – tip ugovora, datum početka rada, datum prestanka rada, lični podaci – ime, prezime i datum rođenja, poslovno ime firme, sedište firme i radno mesto; potvrda treba da sadrži vreme i mesto izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica) ili

  • fotokopiju ugovora overenu u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18) na osnovu kog ste zaposleni, odnosno radno angažovani ili

  • overenu kopiju rešenja Agencije za privredne registre o osnivanju firme i original ili overenu kopiju potvrde Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)


  Potvrda o trenutnom radno-pravnom statusu se Fondu dostavlja jednom godišnje ili češće, ukoliko dolazi do promene statusa i dok se ne ispuni ugovorna obaveza rada u Republici Srbiji ili period koji provedete na evidenciji lica koja traže posao Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, u skladu sa obavezama iz Ugovora o stipendiranju.

Dokumenta se dostavljaju poštom ili neposredno predaju u pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na adresi: Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, 11070 Beograd. Na koverti ispod adrese obavezno je napisati Fond za mlade talente Republike Srbije.

Uz dokumenta za pravdanje stipendije obavezno je dostaviti i propratni akt u kom je potrebno navesti ime, prezime, datum rođenja i svrhu dostavljanja dokumentacije (pravdanje stipendije za školsku godinu za koju je dobijena stipendija). Ukoliko imate više zaključenih ugovora, za svaki ugovor treba posebno dostavljati potvrdu o radno–pravnom i/ili akademskom statusu i boravištu uz propratni akt.

Obrazac propratnog akta možete preuzeti ovde.

Propratni akt bez dostavljene propisane dokumentacije u prilogu se ne smatra izvršenjem ugovorne obaveze!

Obavezni ste da obavestite Fond o promeni ličnih podataka i kontakta. Ukoliko ste promenili:

 • Adresu prebivališta, potrebno je da dostavite kopiju lične karte (ukoliko je lična karta čipovana, potrebno je da dostavite primerak očitane lične karte, kako bi mogla da se vidi nova adresa prebivališta)

 • prezime, potrebno je da dostavite fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih

 • broj telefona ili adresu elektronske pošte, potrebno je da nas o tome obavestite putem mejla na adresu fond@nitra.gov.rs

Ukoliko stipendista ima zaključen Ugovor o stipendiranju po prethodnim Konkursima, a ove godine ostvari pravo na stipendiju za studente završnih godina, primenjuje se kumulativna ugovorna obaveza, nakon što se prvo ispuni ugovorna obaveza plaćene stručne prakse.

Možete nam se obratiti sa zahtevom da Vam se izda Potvrda o izvršenim ugovornim obavezama, na adresu fond@nitra.gov.rs

Nažalost, retroaktivna izrada plaketa nije moguća. Možemo Vam izraditi potvrdu da ste bili naš stipendista. Zahtev za izradu potvrde nam možete poslati mejlom na adresu fond@nitra.gov.rs