FAQ

Fond stipendira studente završnih godina osnovnih akademskih studija i studente završnih godina master studija.

Primer: Ukoliko nastavni plan studija traje 3 godine, možete aplicirati za 3. godinu studija, koja je ujedno i završna godina.

Fond stipendira studente završnih godina osnovnih akademskih studija i završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija.

Ugovor o stipendiranju ne sadrži odredbe koje sprečavaju stipendiste da istovremeno budu i zaposleni.

Studenti osnovnih i integrisanih akademskih studija rangirani su na zajedničkoj rang listi, ali je za osnovne studije uslov za prijavu do navršenih 25 godina, a za integrisane i master akademske studije do navršenih 27 godina.

Ukoliko se i druga stipendija isplaćuje iz budžeta Republike Srbije, morate se opredeliti samo za jednu stipendiju.

Možete konkurisati za obe stipendije, ali ne možete primati i jednu i drugu, s obzirom da se obe stipendije isplaćuju iz budžeta Republike Srbije. To znači da se jedne stipendije morate odreći pre potpisivanja Ugovora.

Neophodno je da se davaocu stipendije, u ovom slučaju Ministarstvu prosvete, obratite za zahtevom za odricanje.

Potrebno je dostaviti:

  • Potvrdu o upisu na završnu godinu osnovnih ili integrisanih akademskih studija fakulteta sa univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2023/2024. godinu. Potvrda obavezno treba da sadrži stepen studija, naziv studijskog programa, dužinu trajanja studija i ukupan broj ESPB bodova upisanog studijskog programa i

  • Dokument Fakulteta kojim se potvrđuje da su položeni svi ispiti sa prethodnih godina studija do trenutka prijave na konkurs, a koja treba da sadrži ostvarenu prosečnu ocenu i broj ostvarenih ESPB bodova, odnosno podatak da su ispunjene sve obaveze za upis na završnu godinu osnovnih ili integrisanih akademskih studija, kao i informaciju koliko semestara traju studije.

Potrebno je dostaviti:
  • Original potvrdu o upisu na završnu godinu master akademskih studija fakulteta sa univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2023/2024. godinu, koja obavezno treba da sadrži stepen studija, naziv studijskog programa, dužinu trajanja studija i ukupan broj ESPB bodova upisanog studijskog programa

  • Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom

  • Original potvrdu da su položeni svi ispiti sa prve godine master akademskih studija sa navedenim brojem ostvarenih ESPB bodova, odnosno da su ispunjene sve obaveze za upis na završnu godinu master akademskih studija

I jedan i drugi vid potvrde je validan. Na fakultetu vam mogu izdati potvrdu sa položenim ispitima uz ostvaren broj bodova koji ne može biti manji od 60 ESPB po godini, ili na potvrdi može biti napisano da ste položili sve ispite sa prethodnih godina studija.

Dovoljan je dokument sa ukupnim brojem ESPB poena, prosečnom ocenom i potvrdom da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina.

Možete priložiti samo jednu potvrdu ukoliko se na njoj nalaze svi potrebni podaci, a to su: stepen studija, studijski program, koliko semestara/godina traju studije koje pohađate, da ste upisani na završnu godinu studija i podatak da ste položili sve ispite iz prethodnih godina studija sa prosečnom ocenom.

Nije bitno koliko je stara potvrda sve dok sadrži sve potrebne informacije navedene u tekstu Konkursa.

Prosečna ocena se računa samo sa osnovnih akademskih studija.

Elektronskom prijavom preko usluge eTalenti omogućeno je da se svi lični podaci automatski popunjavaju sa naloga na Portalu eUprava, tako da ovaj vid dokumenta nije potreban pri prijavljivanju na Konkurs.

Ova polja se odnose na akademske studije koje trenutno pohađate.

U pitanju je Jedinstveni obrazovni broj. Ovo polje nije obavezno popuniti za uspešnu prijavu na Konkurs. Ukoliko Vas zanima ovaj podatak, možete ga pronaći na svom e-student profilu.

Prijavu je moguće popuniti samo jednom, a nakon izlaska Preliminarne rang liste imaćete priliku da podnesete žalbu ukoliko mislite da je to potrebno. Zato Vas još jednom podsećamo da pažljivo popunjavate prijavu.

Primedbe i dopune dokumentacije moguće je poslati u toku žalbenog perioda, a nakon objavljivalja Liste preliminarnih rezultata.

U zavisnosti od visine sredstava u Budžetu Republike Srbije za 2024. godinu i u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda, biće utvrđen broj stipendija i visina novčanog iznosa stipendije.

Nakon potpisivanja Ugovora počinje isplata stipendija u 10 mesečnih rata, po dinamici koju odredi Fond i koja je navedena u Ugovoru o stipendiranju.

Fond isplaćuje stipendiju za 10 nastavnih meseci, nevezano za rok završetka studija kandidata.

Studenti koji zaključe Ugovor o stipendiranju imaju obavezu da po završetku studija obave plaćenu stručnu praksu u organima javne uprave ili institucijama čiji je osnivač Republika Srbija u trajanju od minimum 3 meseca, a maksimum 9 meseci.

Ugovorna obaveza počinje kada dobitnik stipendije završi studije za koju je dobio stipendiju. Potrebno je da se stipendista prijavi u Nacionalnu službu za zapošljavanje.

Realizaciju prakse je moguće odložiti ukoliko stipendista upiše sledeći nivo studija ili ako iz ličnih ili zdravstvenih razloga nije u mogućnosti da realizuje stručnu praksu.

Stručna praksa je plaćena. Mesečna naknada je jednaka za sve stipendiste i iznosi 40.000 RSD.

Obavljanje stručne prakse traje najamanje 3 meseca, a može se produžiti maksimalno do 9 meseci.

Produžava se u saglasnosti sa institucijom/ustanovom u kojoj se praksa obavlja i to uz posredovanje karijernog savetnika Fonda.

Stipendisti koji su već zaposleni ili se zaposle pre početka realizacije stručne prakse biće izuzeti od njene realizacije.

Za stipendiste koji su u radnom odnosu važiće ugovorna obaveza rada u Republici Srbiji od 10 meseci u periodu od godinu dana, odnosno jednakom periodu stipendiranja, u skladu sa važećom Odlukom o obrazovanju Fonda.

Ukoliko stipendista ostvari zaposlenje ili stručnu praksu u javnom sektoru po nekom drugom osnovu, uz odgovarajući dokaz smatra se da je ispunio ugovornu obavezu.

Praksu može da pronađe stipendista i o tome obavesti karijernog savetnika Fonda, koji potom posreduje u realizaciji prakse. Praksa mora da odgovara stečenom zvanju stipendiste.

Stipendista može promeniti vrstu posla koju obavlja u dogovoru sa mentorom, a uz saglasnost organa i Fonda.

Obavljanje pripravničkog staža može da se računa kao ispunjenje ugovorne obaveze, ukoliko se pripravnički staž obavi u javnom sektoru, uz priloženi odgovarajući dokaz. Takođe, ova stručna praksa može da se računa kao deo ili ispunjenje pripravničkog staža u celosti ukoliko se realizuje u ustanovi predviđenoj za obavljanje pripravničkog staža i koja ispunjava određene uslove.